/css/sheet-print.css'}

Regulamin sklepu

 

1.      Sklep GumowaKaczuszka.pl jest prowadzony przez: firmę eGO Anna Suchorzebska z siedzibą w Lublinie 20-140 , ul. Rudnicka 1

NIP 537 205 25 10 REGON 060377844

 

KONTO BANKOWE: PEKAO S.A. 50124023821111000039117779

dalej nazywanej „Sprzedającym”.

 

2.      Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna

lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem

przerw technicznych i konserwacyjnych.

 

4.      Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po złożeniu

zamówienia przez Klienta (opcja wysyłania towaru za pobraniem) lub dokonaniu przedpłaty. Na dokonanie przedpłaty Klient ma czternaście dni od złożenia zamówienia.

 

5.      Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta w

formularzu zamówienia.

 

6.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień

z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.

 

7.      Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty

zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca

2002 roku.

 

8.      W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar

wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sprzedającego.

 

9.      W przypadku, gdy zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w

ciągu dziesięciu dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym.

 

10. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Sprzedający w ciągu siedmiu dni dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.

 

11. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

 

12. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że są oznaczone jako ceny netto.

 

13. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

14. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz.

883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

15. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce "regulamin". W trakcie realizacji zamówienie oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Klienta mniej korzystne niż aktualnego.

 

17. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej równej lub wyższej od 1024 punktów. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.